Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 juli 2009

Verkiezingsprogramma 2014

Hieronder treft u de spreektekst van fractievoorzitter Marjolein de Jong aan. Het gesproken woord geldt.

"Voorzitter, collega’s en Hagenaars die de moeite nemen te kijken en luisteren,

De jaarlijkse Voorjaarsnota is in ieder geval voor D66 een moment om even stil te staan bij de lessen van afgelopen jaar en naar het komende jaar te kijken."

Duidelijke boodschap wordt beloond
"Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen met de grootste les van afgelopen jaar: de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement. Deze gaf een behoorlijke aardverschuiving weer, zeker ook in Den Haag. Uiteraard is D66 heel blij met het feit dat Den Haag JA zegt tegen D66! En dat we, procentueel, de 2e partij van de stad werden. Wie wil er nu niet verviervoudigen, ook al is de uitslag eigenlijk een Europese? Wij zijn er van overtuigd dat een belangrijke reden is dat D66 altijd erg helder en duidelijk is geweest, daar wordt door de kiezers ook – terecht- nog steeds belang aan gehecht."

Onderwijs is de beste kans
"Let wel, de afgelopen periode en komende tijd staan niet alleen in het licht van verkiezingen. Ook de recessie drukt haar stempel op de stad. Wat ons betreft is de economische insteek en component dan ook een belangrijke hefboom om dit aan te pakken. Niet alleen het feit dat de werkloosheid ook in Den Haag aanzienlijk zal toenemen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. Wat ons betreft op grote schaal helpen en stimuleren met bijvoorbeeld betere scholing, dus minder voortijdig schooluitval. Voor D66 is goed onderwijs het allerbelangrijkste instrument om integratie te bevorderen of mogelijk te maken. Namelijk alleen als je de Nederlandse taal goed beheerst en een zo hoog mogelijke startkwalificatie hebt dan pas kun je alle kansen die de Nederlandse samenleving biedt pakken. Maatschappelijke stages en dergelijke zijn wel aardig, maar zorg nu eerst dat er geen taalachterstanden meer zijn, DAAR zit wat ons betreft de crux! Dat creëert wat D66 betreft echt gelijke kansen in dit land."

Verschil moet er zijn
"Wat ons betreft is een door de staat opgedrongen meerderheidscultuur – zoals Bos zei “beschaafd nationalisme” – dan ook niet de oplossing; Dat leidt niet tot een betere integratie. Want, dat zal U niet verbazen, volgens D66 is het niet de staat maar het individu die bepaalt of hij/zij succesvol is. Wie je bent en waar je woont, bepaal jezelf. Dus het zogenaamde wegpoetsen van cultuurverschillen zoals in de landelijke PvdA nota staat, is voor ons niet de oplossing. Laten we nu met zijn allen ervoor zorgen dat iedereen in deze stad gelijke kansen krijgt en houdt en eenieder zijn of haar culturele afkomst kan koesteren. Ik geniet er in ieder geval erg van dat ik kan kiezen tussen Turkse of Indische horeca of winkeltjes of een oer Hollands harinkje, dat hoort bij de multiculti van Den Haag."

Erfpacht, eeuwigdurend…een probleem
"Voorzitter, laat ik terugkomen op de erfpacht. Ons oorspronkelijke initiatiefvoorstel is uitgekleed en misbruikt tot een onherkenbare vorm waar door de gemiddelde Hagenaar met gefronste wenkbrauwen naar wordt gekeken. Voordat ik daar een hele verhandeling over houd, het volgende: kan het college ons de lang toegezegde evaluatie met enige spoed doen toekomen? Graag krijgen wij inzicht in de aantallen Hagenaars die van deze regeling gebruik hebben gemaakt?"

Zorg voor de openbare ruimte zorgt voor banen
"Voorzitter, er wordt in dit land en zeker ook in Den Haag veel gesproken over de veiligheid, met name die in de openbare ruimte. Zoals U weet gaat ons dat aan het hart, en het begint al op kleine schaal. Zo hebben wij altijd erg gepleit voor het feit dat iedere school, en ik bedoel echt iedere school in Den Haag, zijn of haar eigen conciërge zou moeten krijgen. Dus nog maar een keer de oproep, waar de conciërge nu nog ontbreekt, zorg er alstublieft voor dat deze plekken zo spoedig mogelijk worden opgevuld! Waar de omgeving ook veiliger zou moeten is voor D66 de tram. Wij pleiten al jaren voor het terugbrengen van de conducteur op de tram. Er bestaat het Amsterdamse model, het Rotterdamse model en het Haagse model. Wij zijn voorstander van een vaste conducteur op de tram, en nu de nieuwe tramstellen worden aanbesteed, zien wij graag deze mogelijkheid opgenomen in de aanbesteding. Ook hier snijdt het mes weer aan twee kanten: banen en meer veiligheid.

Sociale veiligheid is ook zo’n belangrijk item in de stad. Lastig meetbaar, maar niet onmogelijk te meten. Zo zouden wij nog steeds weer onderzoek krijgen naar de sociale veiligheid rondom het Van der Vennepark. In hoeverre die daar is aangetast na de komst van de drugsgebruikerruimte. Waar blijft die? Ondertussen vindt D66 het nog steeds een idiote locatie. En ja, wij willen dit graag onderbouwd zien met feiten, vandaar deze vraag."

Shared space: een progressieve visie op verkeer
"Voorzitter, in een drukke stad als de Hofstad is het vaak een enorme drukte op straat. Hoe kun je nu alle mensen daar zo handig mogelijk gebruik van laten maken. Dus zowel voetganger, fietser als automobilist. Wat D66 betreft moet het principe ‘shared space’veel meer school maken in de stad. Dus, hoe kun je gezamenlijk van dezelfde ruimte gebruik maken zonder elkaar voor de voeten te lopen (letterlijk en figuurlijk). Bv de Grote Markstraat. Het fietsen en lopen gaat niet altijd samen daar. Doordat de fietsers op hun rode fietsstrook menen alle rechten te hebben en de voetgangers alleen maar bezig zijn met hun laatste aankopen en alle gekochte schatten vasthouden. In zo’n situatie zou het primaat moeten liggen bij de voetgangers, met een oplettende fietser erbij. Er kunnen manieren gevonden worden waar alle gebruikers van de openbare weg rekening met elkaar moeten houden, op die plekken waar t kan, En doordat je dat duidelijk aangeeft, zul je veel meer oplettendheid genereren dan via “wie t hardste belt heeft voorrang…’."

Bouwen aan je stad: ambities op basis van feiten, draagvlak én participatie
"Voorzitter, Den Haag is kandidaat culturele hoofdstad van Europa 2018. Dat vindt D66 een geweldig plan. De enorme impuls die hiervandaan komt, is te koesteren, want volgens ons wordt je er ALTIJD beter van. Dat betekent onder andere mooie ambities voor het Spuiplein, alhoewel dat niet meteen betekent dat D66 daar niets op aan te merken heeft. Dat bewaren we wel voor de bespreking van de plannen op 2 juli.

Wat ook nog te bespreken is (maar niet onbesproken): de cruiseterminal. Volgens wethouder Kool is het college voor, en wekt hij de indruk dat de ‘politiek’ voor is. Graag hoor ik nu maar eens van mijn collega’s van de andere partijen of zij dat ook zo zien of dat er volgens hen nog een open discussie en afweging gemaakt kan worden? Wij wachten in ieder geval vol spanning op de resultaten van het plan MER, waarbij we herhalen wat we toen zeiden: D66 is uiterst sceptisch over de haalbaarheid van deze plannen vanwege de impact op natuur en omgeving. En, het gegoochel met verwachte nieuwe arbeidsplaatsen is ook een fraaie. Nu zijn t er al 1500! Tja, kan me nog herinneren toen, met name door D66, Norfolkline eerder vertrok uit Scheveningen. Ook toen werden allerlei aantallen van banen genoemd, net zo min onderbouwd door cijfers. Ik verwacht bij deze 1500 dan ook de nodige nuancering, zeker qua impact op de lokale arbeidsmarkt.

Nu we toch op Scheveningen zijn: Wethouder Norder heeft een uitgebreid inspraaktraject doorlopen in Scheveningen bad. Meer dan 2000 reacties op de snode plannen. Uiteindelijk lijkt dit te resulteren in een positief ontvangen plan. Daar past compliment, zeker van D66 die burgerparticipatie altijd hoog acht. Desalniettemin bevelen wij nogmaals van harte ons initiatiefvoorstel progressieve participatie aan. Daar worden vooral goede handvaten geboden om met name te voorkomen dat iedereen eerst in de gordijnen schiet en dan weer langzaam afdaalt. Zeg maar van 100 meter naar 50!"

Financiën moeten slim en solide zijn
"Voorzitter, er is de komende jaren een nadeel op de huidige meerjarenramingen vanaf 2011 wat betreft structurele budgetten. Dat is even slikken, maar biedt ook nieuwe kansen. Het biedt de mogelijkheid, nee de plicht, om met een frisse blik tegen de uitgaven van de gemeente aan te kijken. Met name de inhuur van externen heeft ons warme aandacht. De lagere woningbouwproductie is ook niet positief. De door de raad goedgekeurde bouwplannen zouden zo vlot mogelijk gestart moeten worden. Wij gaan er dan ook van uit dat de wethouder hierbij al zijn energie inzet, zonder dat dit leidt tot ruzies met de woningbouwcorporaties over de huurprijzen van de te bouwen woningen. Zoals het er nu voor staat, steunen wij de insteek van de corporaties, dat er veel meer gebouwd mag worden in het hoogste segment van de sociale woningbouw.

Voorzitter, afsluitend: D66 vertrouwt op de eigen kracht van de mensen. Als de gemeente niet teveel regels en njets toepast, moet het raar lopen wil Den Haag niet glanzend uit deze moeilijke periode naar boven komen!"