Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 oktober 2014

Een andere bestuursstijl

D66 heeft het initiatief genomen om de bestuursstijl van de gemeente Rheden te vernieuwen. De gehouden pitches tijdens de coalitieonderhandelingen waren daar een eerste aanzet voor. Hierbij werden mensen uit de gemeente uitgenodigd met een initiatief of idee te komen. Een aantal van deze ideeën is meegenomen in het coalitieakkoord. De gemeenteraad heeft vervolgens een werkgroep Bestuursstijl ingesteld om ook echt een verandering te weeg te brengen. De werkgroep bestaat uit enthousiaste raadsleden. Elke fractie is vertegenwoordigd. De onderwerpen die worden uitgediept zijn:

  • Het vergadermodel: hoe betrekken wij inwoners bij besluitvorming? Hoe maken we de politiek weer aantrekkelijk en hoe vergroten wij het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek?
  • Het werken met startnotities: met startnotities kunnen wij inwoners en raad eerder bij besluitvorming betrekken over nieuw beleid. In een vroeg stadium worden betrokkenen, waaronder inwoners, bij het proces betrokken. Ook staat er in een startnotitie vermeld in hoeverre de inwoners mee beslissen. Het doel is tevreden inwoners, meer draagvlag en efficiënte ambtelijke inzet.
  • De intergemeentelijke samenwerking: Het is belangrijk dat wij als gemeente en wij in de Gemeenteraad als vertegenwoordiger van de inwoners van Rheden, de democratische legitimatie borgen. Ofwel: hoe houden wij een vinger aan de pols? Daarnaast is het interessant te bekijken welke juridische vorm het best tegemoet komt aan de wensen van samenwerking.
  • Het slechten van de muren: Hiermee bedoelen wij dat we met de inwoners van Rheden in contact willen komen om over hun ideeën te praten. Maar ook bij beleidsvoorstellen vanuit de gemeente willen wij inwoners horen, voor- en tegenstanders. Hoe kunnen wij dat bereiken? Te denken valt aan een raad van 1000, het voortzetten van pitches, een vast politiek café, een ideeën bus etc.

Genoemde onderwerpen worden in subwerkgroepen uitgewerkt. Het eerste resultaat is een voorstel over het werken met startnotities. Daarnaast gaan wij binnenkort op bezoek bij twee gemeenten die een ander vergadermodel voeren. Al met al erg inspireren!

Krista den Hertog-Heins