Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 november 2014

Jeugdhulp gemeente Rheden

NL verandert, de zorg verandert mee. Ook bij de gemeente Rheden komen per 1 januari 2015 nieuwe taken te liggen in de zorg. In dat kader is op 28 oktober jl. de verordening Jeugdhulp besproken in de Raad. Wij zetten in op een sociale en rechtvaardige toepassing van de nieuwe taken binnen onze gemeente.

De voorliggende verordening is een sobere verordening waarin veel uitvoeringsverantwoordelijkheid wordt overgedragen aan het college. Het College heeft ons het afgelopen jaar initensief meegenomen in de vraag wat deze verandering nu gaat betekenen voor de bewoners in onze gemeente. Gelet daarop hebben wij het college het vertrouwen gegeven om beleidsregels op te stellen en de uitvoering te starten. Omdat veel nog nieuw is voor de gemeente, en werkenderwijs de opzet zich nog moet bewijzen, hebben wij ingezet op een uitgebreide wijze van informatieverstrekking aan en monitoring door de Raad. Als D66 hebben we daarom actief meegewerkt aan een motie die voorziet in een halfjaarlijkse rapportage over de uitvoering van de taken bij de Jeugdhulp. Tevens wordt er, op voorspraak van de VVD, snel een voorstel voorbereid om te bezien op welke wijze de Raad kan omgaan bij incidenten.

Voorstellen van de PVDA en SP die erop gericht waren om, na de intensieve voorbereiding, nu ook nog beleidsregels vooraf te bespreken in de Raad hebben we niet overgenomen. We zijn van mening dat we nu van start moeten gaan met de uitvoering. Daarnaast is het altijd mogelijk om beleidsregels, indien dat nodig wordt geacht, inhoudelijk direct in de Raad aan de orde te stellen.

Op initiatief van de D66 hebben we samen met de PVDA een motie ingediend om te onderzoeken of in de regio Arnhem het mogelijk is om een Kinderombudsman in te stellen. De gemeente wordt immers verantwoordelijk voor de jeugdzorg in de volle breedte. Dit betekent dat de gemeente daarmee verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde zorg aan deze kinderen. Het gaat over kwetsbare kinderen en dat is een zware verantwoordelijkheid. Als D66 vinden we het belangrijk dat er voldoende checks en balances zijn die ervoor zorgen dat de gemeente scherp blijft. De aanstelling van een regionale Kinderombudsman kan één van deze controlerende maatregelen zijn. De motie is door alle partijen ondersteund. Ook in andere gemeenten in onze regio wordt dit idee ondersteund. We zijn zeer benieuwd naar de uitwerking.