Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 juli 2015

Algemene Beschouwingen juni 2015

algemene beschouwingen 2015

Ontwikkeling: voor ons betekent dat gezamenlijk op weg naar de toekomst. Met de coalitiepartners en de andere partijen in de raad nemen wij deze verantwoordelijkheid op ons. De verantwoordelijkheid voelt groot, er staan ook veel veranderingen voor de deur. En wij beseffen ons dat verandering voor ontwikkeling kan zorgen, maar dat ontwikkeling ook voor verandering kan zorgen.

Verder kun je jezelf afvragen of een verandering die je niet merkt, uiteindelijk wel werkt.

Momenteel zitten wij in een traject van grote veranderingen. En D66 probeert de doelen voor ogen te blijven houden.

Te weten de doelen in het sociale, bestuurlijke en in het fysieke domein.

Sociale Domein:

Eerst de overdracht van taken aan de gemeenten, en nu de transformatie, de verbouwing van het sociale systeem.

Het stof van de transitie is langzamerhand aan het optrekken en we moeten kijken waar we nu staan. De verbouwing betekent voor de gemeente dat er veel aandacht nodig is voor het goed opnieuw inrichten van het sociale domein. Dat betekent een soort spagaat van consolideren en verder uitwerken.

Voor D66 staat het menselijk aspect centraal, en hierbij zou je kunnen refereren naar het eerder door ons genoemde “zorgen voor mensen in plaats van zorgen dat de mensen’. Het moet geen bureaucratische berg worden, om te zorgen dat iemand hulp krijgt. Zeker nu de gemeente zelf de centrale regie heeft en de gemeente zelf nog in een ontwikkelingsfase zit. Wij denken dat dit uitgangspunt kan helpen de veranderingen op een goede, menselijke manier vorm te geven.

We hebben het hier over een ombuiging van een werkwijze. We gaan een andere weg nemen waarbij onze inwoners zelf meer de eigen route kunnen bepalen. Waarbij mensen zelf meer verantwoording dragen, maar de gemeente de mensen meeneemt in het zoeken naar de oplossing zodat de mensen vervolgens in staat zijn om deze zelf kunnen oplossen.

Dat is een spannend proces, we zijn er nog niet en D66 zal dit op de voet volgen.

Wij vinden dat verandering ook een verandering in denken is, dat het een ontwikkelproces in gang zet bij organisaties, maar ook bij individuele mensen. In dat kader willen wij de aandacht vragen voor de rol van Kunst, cultuur, sport en recreatie. Kunst en cultuur vormen bij uitstek de motor tot verandering, in en tussen mensen. Maar ook sport en recreatie zijn van groot belang in een preventieve rol. Het kan zorg voorkomen of uitstellen en buiten recreëren is gezond voor lichaam en geest.

Talenten ontdekken in mensen, is misschien wel de grootst mogelijke katalysator van ontwikkeling en daarmee een katalysator tot het vergroten van het niveau van welbevinden. D66 ziet het belang hiervan en waakt over de kracht van kunst,cultuur, sport en recreatie in onze gemeente. Juist in tijden van verandering.

Bestuurlijke Domein

De andere verandering zit in het bestuurlijke.

Ook hier zijn veel veranderingen gaande: zowel binnen de gemeente als ook in de onderlinge samenwerking met omliggende gemeenten. Wat is hierin voor D66 van belang?

Binnen de gemeente:

  1. Nwe bestuursstijl met een nieuw vergadermodel
  2. Versterking invloed van inwoners en organisaties
  3. Tijdig betrekken van inwoners en openstaan voor (nieuwe) initiatieven.

1. Nwe bestuursstijl? Waarom is dat nodig?

De samenleving verandert, we leven in een informatiemaatschappij, waarbij de rol van de inwoners mee verandert. En dat vindt D66 goed. Wij beogen met een nieuwe bestuursstijl meer openheid en meer debat en willen dat de politiek aantrekkelijker wordt voor inwoners om te komen en mee te praten. En wij willen meer: niet alleen ‘meepraten’, maar wij hopen ook dat inwoners actief nieuwe activiteiten initiëren.

We zeggen dat we dit belangrijk vinden, maar we zien dat dat nog niet altijd voldoende tot uiting komt. Het is een cultuuromslag. Ook het verslag van de Rekeningcommissie verhaalt hierover en we zijn er nog niet, maar gaan langzaam de goede richting op.

Een aspect daarvan is tijdig betrekken. Tijdig betrekken is voor ons dat inwoners geraadpleegd worden, voordat een voorstel wordt gevormd. Zodat zij nog echte invloed kunnen hebben. Laten we het nou gewoon gaan doen.

Vergadermodel:

Een vergadermodel is een middel en staat ten dienste van het nemen van goede besluiten. Wij zijn op zoek naar een meer flexibel model, waarbij vragen en debatteren in dezelfde vergadering kunnen plaatsvinden. Waarbij er meer ruimte is voor de meningsvormende fase in de openbaarheid.

Waar ruimte is voor inbreng van inwoners en organisaties, zodat zij zich erbij betrokken voelen. Meer debat. Meer dynamiek. Wij pleiten voor het invoeren van interruptiemicrofoons, omdat wij verwachten dat dat bijdraagt aan:

  • De kwaliteit van de interrupties
  • De kwaliteit van het debat
  • De kwaliteit van de besluitvorming.

Verandering in de relatie met andere gemeentes:

  1. Democratische legitimatie
  2. Goede afspraken, gericht op samenwerking, geen wurgcontracten

In samenwerking met andere gemeentes moeten wij de kansen zien. Zeker in een periode waar de schaarste in middelen groot is, moeten we op zoek naar samenwerking. Hierbij willen wij de zelfstandigheid van de gemeente niet opgeven en willen wij niet in regelingen worden gedwongen die ons gevangen houden in een bepaalde vorm van samenwerking.

Ook willen wij dat wij als gemeente genoeg democratische invloed kunnen uitoefenen. Samenwerking staat of valt met het samen doen. Op tijd worden betrokken bij te nemen beslissingen en dat betekent dat wij als raad tijdig stukken aangeleverd moeten krijgen om onze besluiten goed voor te bereiden.

Fysieke Domein

Verandering is ook transformatie: iets gaat wat anders worden. Denk aan een insect, bijvoorbeeld een rups, die zich via ontwikkelstadia ontpopt tot een mooie vlinder.

De grootste fysieke verandering vindt plaats in Dieren: de Traverse. Traverse; de definitie hiervan is oversteek. Wij vragen het college om blijvend deze oversteek naar de inwoners te maken.

Deze nieuwe verandering zal overlast gaan geven, en wij vragen dit goed te volgen en waar nodig beperkende maatregelen te treffen.

En ondertussen kijken wij naar de toekomst, als alles klaar is, is er een verandering doorgevoerd en zal het nieuwe, de ontpopte vlinder, de oversteek vele mensen hopelijk positief verrassen.

Tenslotte:

Met de coalitiepartners zijn wij in gezamenlijkheid goed op weg. Als coalitie willen wij de veranderingen op een goede manier vorm geven, in alle drie de domeinen. Een heleboel ontwikkelingen, waarbij wij moeten inschatten hoe het er over een aantal jaren uitziet.

En dan kunnen we de vraag beantwoorden:

Hebben de veranderingen ook voor ontwikkeling gezorgd?