Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2015

Begroting 2016 gemeente Rheden

Op 3 november is in de gemeente raad de begroting voor 2016 behandeld. Dit is de eerste begroting waarin het coalitieakkoord volledig is opgenomen in de begroting. In het algemeen zijn we tevreden met deze begroting omdat in deze begroting geen aanvullende besparingen zijn op genomen. Daarnaast zijn twee belangrijke waarden waar D66 voor staat verwerkt in de begroting. Ten eerste is dat “vertouwen op eigen kracht van de mensen” en als tweede “ democratie”.

Vertrouwen op de eigen kracht van de mensen komt vooral tot uiting in het sociale domein, waar we veel van de zelfredzaamheid van de mensen verwachten maar tevens voor en stevig sociaal vangnet staan. Een vangnet dat mensen weer de kans moet geven, als het even tegenzit, de weg weer op te pakken.

De democratie wordt verbeterd door het steven de inwoners meer te laten participeren in de gemeentelijke besluitvorming door een andere wijze van besturen. Het doel is om in 2016 hier nadrukkelijk invulling te geven.

De integrale tekst van mijn woordmelding is hier te lezen.

Op enkele punten waren wij niet tevreden en daarvoor hebben we 4 amendementen ingediend. Dit betrof:

  • Het doen verschijnen van een privacy handvest voor het sociaal domein.
  • De uitbouw van het kenniscluster De Groene Vallei expliciet als streefwaarde in de begroting opnemen.
  • Grootschalige evenementen onder te brengen in het in 2016 te verschijnen masterplan Recreatie en Toerisme
  • Het instellen van een reservefonds waarmee initiatieven van maatschappelijke organisaties en idividuen die bij willen dragen aan de integratie van vluchtelingen en statushouders in onze gemeente kunnen worden ondersteund.

Alle amendementen zijn unaniem aangenomen, daar zij we natuurlijk blij mee. Tot slot hebben we een motie van het CDA mede ondertekend waarin opgeroepen wordt om in samenwerking met toeristische organisaties snel met een actieplan te komen ter gelegenheid van de komst van de Giro d’Italia aan onze gemeente. Ook deze motie is unaniem aangenomen.

Al met al een succesvolle avond en we zullen de uitwerking van de begroting in 2016 nauwgezet volgen.

Dorus Klomberg

Fractievoorzitter