Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2015

Vanuit de fractie: Informatieavond 10 november 2015

Ter voorbereiding op de Raadsvergadering van 24 november 2015 is op 10 november een informatieavond gehouden. Twee onderwerpen wil ik daar uit halen: uitgangspunten voor opvang vluchtelingen en grondstoffenbeheer. Daarnaast iets over longboarden op de Posbank.

Opvang vluchtelingen

Het hoeft niet nader worden toegelicht, dat we binnen Nederland te maken hebben met een grote toestroom van vluchtelingen. Wij vinden dat deze mensen, in afwachting van een eventuele verblijfsvergunning, op een humane wijze moeten worden opvangen. Als gemeente dragen wij al een steentje bij in de vorm van een AZC in Velp Zuid. Als Raad denken wij dat we nog meer kunnen doen. Op 24 september jl. is hierover een D66-motie raadsbreed aangenomen. De invulling daarvan is door het college opgenomen in het raadsvoorstel Uitgangspunten voor opvang vluchtelingen dat in de informatie avond van 10 november is besproken.

In grote lijnen zijn we akkoord met de geformuleerde uitgangspunten. Wel vinden we dat er in het voorstel nog onvoldoende aandacht is voor de risico’s en de communicatie met de omwonenden. Wij zijn voorstanders van het snel uitvoering geven van integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders in onze samenleving, zodat zij geen buitenstaanders worden. Op 24 november gaan wij daar aandacht voor vragen.

Tijdens de informatieavond werd ingesproken door o.a. dhr Custers van de NVU en dhr. Wullink. Hun bijdrage hebben wij beoordeeld als xenofoob en op het randje van discriminatie en vreemdelingenhaat. Wij distantiëren ons dan ook volledig van het door deze insprekers uitgesproken gedachtegoed.

Grondstoffenbeheer

Het efficiënt (her)gebruik van grondstoffen en het toepassen van de principes van circulaire economie –maximale herbruikbaarheid en minimale waarde vernietiging van producten en grondstoffen- zijn voor ons de uitgangspunten. Deze zijn dan ook door ons als speerpunt in het Beleidsakkoord ‘Samen in Rheden’ verwoord.

Wij vinden het jammer dat het college hier niet ambitieus en voortvarend werk van maakt. Bij de behandeling van dit onderwerp in de komende raadsvergadering van 24 november willen wij het college duidelijke uitgangspunten meegeven; zodat het college ambitieus ermee aan de slag kan. Onze focus zal liggen op:

  1. een scheidingspercentage van 75% in 2020
  2. Het vaststellen van een beleidsplan in het 1e kwartaal van 2016, met uitvoering direct daarna. Bij het opstellen van het plan moeten inwoners en verenigingen actief kunnen meedenken over de wijze waarop ‘afval’ wordt verzameld.
  3. een reductie van de afvalstoffenheffing van 5% in 2020

 

Longboarden op de Posbank

Helaas hebben we in de krant moeten vernemen dat naast longboarders alle skeeleraars en skaters niet meer welkom zijn op de Posbank.

Ook hier gaan wilde verhalen voor de werkelijkheid. Longboarders kunnen inderdaad maximaal 50 km/h op sommige hellingen van de Posbank. En hebben dan heus een helm op. Ook de volgende dag wil je weer kunnen skaten.

Maar het verhaal gaat verder. Er wordt een hele groep geweerd op de Posbank, niet alleen op hellingen waar je hard naar beneden kan. De fractie van D66 gaat hier vragen over stellen en heeft al contact met veel inwoners die zich benadeeld voelen.

Dorus Klomberg
Fractievoorzitter