Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2015

Uit de fractie: Grondstoffenbeheer bij de gemeente Rheden

In de raadsvergadering van 24 november 2015 is uitgebreid gesproken over een voorstel van het college om te komen tot een beleidsplan Grondstoffenbeheer. In het voorstel misten wij vooral ambitie en actie op de korte termijn.

Wij hebben daarom een amendement ingediend met een ambitie van nuttige toepassing van afval van minimaal 75% in 2020. Tevens was opgenomen een reductie van de afvalstoffenheffing van 5% in 2018 zoals is afgesproken in het coalitieakkoord. Tot slot pleiten we voor een inzamelwijze dat op een breed draagvlak bij inwoners en verenigingen kan rekenen.

Het gemis aan ambitie en concreetheid werd door andere partijen gedeeld. Ook de VVD en SP hebben een amendement ingediend. Omdat er grote overeenkomsten bestond tussen de amendementen, heeft D66 het voortouw genomen om de drie amendementen tot één amendement om te vormen. Het amendement is raadsbreed aangenomen.

Het college kan nu verder en in mei 2016 worden we als raad over de voortgang geïnformeerd.