Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

Meer ruimte voor initiatieven

De samenleving verandert, veranderen wij als overheid voldoende mee?
Wij zijn al jaren bezig met hoe we ‘burgerparticipatie’ binnen Rheden moeten uitrollen. Hoe betrekt de gemeente inwoners bij de (uitvoering van) plannen. Zijn we dan al toe aan ‘overheidsparticipatie’?

De rekenkamercommissie1) heeft zich afgevraagd of de gemeente Rheden voldoende gebruik maakt van de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving om ruimte te bieden aan de initiatieven van inwoners en bedrijven. De resultaten van dit onderzoek is de gemeenteraad van juni besproken.

Het onderzoek geeft aan dat er hoge ambities zijn maar dat de goede bedoelingen niet altijd door de inwoner wordt herkend. Het onderzoek geeft ook aan dat de raad ruimte geven goed vindt, maar dat de eindbeslissing altijd bij de raad moet blijven liggen. Hier schuurt wat!

In ons coalitieakkoord hebben wij de “ja, tenzij” houding ingebracht. Denken in mogelijkheden en niet in problemen. …maar niet ten koste van alles. Deze veranderende houding bij zowel de ambtelijke organisatie maar zeker ook bij het college en de raad is nodig om met die veranderende samenleving mee te kunnen doen.
Dit vraagt om een andere rol van de overheid. Actieve inwoners en organisaties willen niet een standaardoplossing bedacht door de gemeente. Ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt.

Tijdens de behandeling van het rapport van de rekenkamercommissie ‘Ruimte voor initiatieven in Rheden’ hebben wij als fractie D66 een motie voorbereid. Deze motie roept op dat we als raad samen met het college en de inwoner het gaan hebben over:

  • onze rollen (als raad, college, organisatie, inwoner);
  • ‘het spanningsveld tussen ‘initiatief algemeen belang’ en ‘regels ruimte’;
  • het ‘loslaten met of zonder grenzen’

De motie –die we samen met de fractie van de VVD hebben ingediend– is met algemene stemmen aangenomen.

…nu de uitvoering ervan!

Erik Roumen
Raadslid D66 gemeente Rheden

1) De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak door onderzoek naar bijvoorbeeld de effectiviteit van gemeentelijk beleid.