Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

Een positieve doorstart na de zomer!

Een positieve noot en verbetervoorstellen zijn de insteek van D66 in de laatste vergadering voor het zomerreces met de behandeling van de voorjaarsnota.
Zo begon onze fractievoorzitter Dorus Klomberg met de woorden:

“D66 denkt graag in kansen. Kansen hebben iets positiefs en zetten mensen of dingen in beweging.
Op een drietal vlakken zien wij kansen om op de langere termijn iets in gang te zetten en te verbeteren.”

Vanuit deze visie werden een tweetal amendementen en een drietal moties ingediend met betrekking tot het sociaal domein, het klimaat en bestuur en veiligheid.

Veiligheid en persoonlijke vrijheid

Veilig kunnen fietsen
Vanuit D66 maken wij ons zorgen over de veiligheid van onder andere onze scholieren die veelvuldig gebruik maken van het onverlichte fietspad op de Doesburgse Dijk. De aangenomen motie om de toename van zowel de verkeersveiligheid als de fysieke veiligheid van de gebruikers te onderzoeken door het plaatsen van goede verlichting is wat ons betreft een belangrijke eerste stap om dit binnen onze gemeente te verbeteren.

Veiligheid en privacy
De veiligheid binnen de gemeente is voor D66 een belangrijk goed. Waar wij echter alert op willen blijven, is dat de persoonlijke vrijheid en privacy van onze inwoners niet onnodig aangetast wordt. Als D66 konden wij ons dan ook niet vinden in het in de voorjaarsnota genoemde voorstel om actieve herkenningscamera’s te plaatsen op de toegangswegen van en naar onze gemeente. Er mist wat ons betreft gedegen onderbouwing, aanleiding en onderzoek om deze maatregel toe te passen. Vooral omdat er wel onderbouwing en onderzoek beschikbaar is dat deze maatregel in andere gemeenten geen aantoonbaar positief resultaat op de veiligheid heeft opgeleverd en het vooral succesvol is gebleken bij het innen van belastingvorderingen en boetes. Met een ruime meerderheid werd ons amendement om dit beleidsinitiatief te schrappen aangenomen. De gereserveerde middelen hiervoor kunnen daarmee terugvloeien naar de algemene reserves. Deze kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt worden, en wat ons betreft beter besteed, aan de eerder genoemde ontbrekende fietspadverlichting op de Doesburgse Dijk.

Klimaat
Met de Rhedense Klimaataanpak, waarbij de ambitie ligt om in 2040 CO2 neutraal te zijn, zijn we goed op weg! Maar wat ons betreft kan het nog beter. Wij zien als D66 kansen in de natuurlijke duurzame bronnen Zon, Water en Wind. En met de huidige moderne technieken zijn we al zo ver dat we ook daadwerkelijk nog meer kunnen bereiken. Wij vinden dan ook dat de gemeente het bedrijfsleven en onze burger actiever kan en moet stimuleren en faciliteren in haar CO2 reductie. Wij kunnen dan zowel betere en snellere resultaten behalen, alsook onze eigen inwoners en ondernemers extra laten meeprofiteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan collectieve zonnevelden.
Met onze aangenomen motie “Extra stappen in klimaatbeleid” verwachten wij voor het einde van dit jaar van het College inzicht te krijgen in de mogelijkheden binnen onze gemeente voor een dergelijk collectief initiatief en deze extra stappen mogelijk te maken.

Verder vindt D66 het belangrijk dat wij als gemeente goed voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen die de klimaatverandering voor onze inwoners met zich meebrengt. Met ons algeheel aangenomen amendement “Veilig voorbereid in een veranderend klimaat” vragen wij het College om uiterlijk september 2018 de Raad te informeren over de plannen en protocollen voor rampenbestrijding bij gebeurtenissen die voortvloeien uit de klimaatveranderingen.

Sociaal domein
In het sociaal domein zijn er de afgelopen jaren grote veranderingen geweest. Er zijn inmiddels veel goede stappen gemaakt en in 2018 verwachten wij ook goed inzicht te hebben in de gevolgen van de veranderingen.
Onze fractievoorzitter Dorus besprak in zijn algemene beschouwing een aantal thema’s wat specifieker. Zoals het feit dat wij als welvarend land ook armoede kennen en dat in onze gemeente meer dan 10% van de jeugd opgroeit in armoede. Werk en onderwijs is voor D66 een goede manier om armoede te bestrijden. Maar ook andere initiatieven en kansen om gezinsposities te verbeteren hebben onze aandacht. Zo’n kans zien wij in de gezamenlijke (met PvdA en GroenLinks) ingediende en aangenomen motie “Meer experimenteerruimte, minder regels in de Participatiewet”, welke de mogelijkheden wil onderzoeken om bij te verdienen in de bijstand. Ook zijn wij benieuwd naar kansen die kunnen liggen in het basisinkomen en zullen wij ontwikkelingen hierover blijven volgen.

Tot slot:
Heeft u ideeën voor de gemeente die u met onze partij wilt delen? Dingen die voor u belangrijk zijn, ideeën over uw straat, uw dorp of de gemeente. Uw mening telt voor ons! Stuur deze naar: ikdenkmee@d66rheden.nl

Wij wensen u een fijne zomer!

R.R.A. Huertas Mulckhuyse
(fractiesecretaris D66 Rheden-Rozendaal)