Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Begrotingsraad 7 november 2017

Voorzitter,

In 2014 kende het beleidsakkoord drie speerpunten: een sociale vitale gemeente, het behoud van kernkwaliteiten en een open bestuursstijl en ruimte voor inwoners. De voor ons liggende programmabegroting is de laatste etappe bij het bereiken van de speerpunten.

  • Wij zien dat decentralisatie in Rheden goed is aangepakt en dat er een organisatie staat die vooruit kan om onze inwoner te ondersteunen bij haar (sociale) hulpvragen.
  • Door de verdere uitwerking van duurzaamheid en initiatieven zoals het plan Recreatie en Toerisme is Rheden een nog aantrekkelijker gemeente geworden.
  • We de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt in het bestuurlijk domein door inwoners en de gemeente meer vanuit een faciliterende rol haar werk laten doen.

Voorzitter,

Zijn we er dan, nee. Wat D66 betreft gaan we de komende jaren verder met deze onderwerpen. Onze gemeente moet haar inwoners daarbij kansen bieden. Wat dat betreft is deze begroting de doorstart en zien wij kansen om die doorstart te maken. Ik beperk me tot drie onderwerpen: klimaat, meedoen en genieten in Rheden.

De gevolgen van de klimaatverandering zetten zichtbaar door. Steeds meer van onze inwoners realiseren zich dat wij in Rheden kunnen bijdragen aan oplossingen om de gevolgen ervan te voorkomen. Gelukkig maar. Het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving met als voorbeeld de Rhedense Klimaataanpak, het ruimte geven aan initiatieven zoals de verduurzaming van de woningvoorraad en lokale opwekking van energie en het verder terugdringen van restafval, juichen wij van harte toe. Maar de lasten dienen eerlijk te worden verdeeld. In een motie komen we daarop terug.

Wij willen niet dat inwoners langs de kant blijven staan. Meedoen is bewegen, en bewegen zorgt voor fit zijn, fit zijn voor de uitdagingen die er zijn: sociaal, maatschappelijk en bestuurlijk. Het aanpakken van de eenzaamheid en laaggeletterdheid zijn belangrijke doelstellingen om het meedoen te bevorderen. Passend werk, sociaal, culturele activiteiten en onderwijs zijn belangrijke instrumenten om mensen uit hun isolement te halen. Onze gemeente moet initiatieven faciliteren en waar nodig aanjagen. Daarbij past dat we inwoners nog meer ruimte geven om te sturen. Niet alleen burgerparticipatie, maar initiatieven van de inwoner directer ondersteunen. Wij missen in de begroting de stap naar overheidsparticipatie. Aan het college de vraag wanneer we deze stap kunnen verwachten?

Genieten in Rheden waar het goed wonen, werken en leven is. Dat willen we houden en moeten we dus onderhouden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de openbare ruimte. Wij zijn voorstander dat de onderhoudsnorm meer gerelateerd moet worden aan functie en gebruik. Bijvoorbeeld onderhoud gericht op struikelgevaar in de nabijheid van een ouderenvoorziening en in de nabijheid van scholen meer gericht op zwerfafval. Hiervoor hebben we een motie.

De hoofdstraat in Velp is een te drukke straat. In lijn van de structuurvisie vragen we het college snel vaart te maken met een herstructurering zodat de nadruk komt te liggen op winkelen i.p.v. verkeer. Na hinder door de toename van het goederenvervoer, is de uitbreiding van de luchthaven Lelystad een nieuwe zorg voor ons prettig leefklimaat. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen niet alleen monitoren. Waar nodig en mogelijk verwachten we dat het college ook actie neemt om de hinder te beperken.

De begroting straalt ambitie uit, die wij delen. Maar zonder geld geen resultaten. De financiële vooruitzichten in deze begroting zijn niet gunstig; en dan zijn de gevolgen van de bestuursrapportage nog niet eens verwerkt. Wij maken ons dus zorgen. Wij zien graag van het college perspectief hoe dit kan worden omgebogen. Verder willen wij een ander ritme in het behandelen van de begrotingsdocumenten zodat deze documenten meer op elkaar aansluiten: de VJN in maart of april, de bestuursrapportage in begin september en de begroting in november. Hiervoor hebben we een motie voorbereid.

Voorzitter,

Tot slot, deze begroting is het sluitstuk van een succesvolle raadsperiode. Daar zij wij trots op.