Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Begroting 2020 gemeente Rheden

Beste leden van D66 Rheden-Rozendaal en beste belangstellende,

Het zal u vast niet zijn ontgaan, ook gemeente Rheden staat voor een bezuinigingsopgave. Er moeten keuzes worden gemaakt. En deze keuzes zijn lang niet makkelijk!

D66 heeft bijgedragen aan het coalitieakkoord ‘Rheden geeft Energie’ (2018-2022). Onze speerpunten die prominent onderdeel zijn van dit coalitieakkoord zijn:

  • Kansen voor klimaat: Rheden draagt actief bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen
  • Kansen voor wijken: de wijk is belangrijk, ondersteunen van initiatieven vanuit en voor de buurt  (buurtbudget, inzet dorpshuizen voor repaircafé en huiswerkondersteuning)
  • Het allerbeste onderwijs; het leven lang leren, verminderen schooluitval, talentontwikkeling, tegengaan laaggeletterdheid.

Woensdag 25 september 2019 zijn alle fracties door Dorus Klomberg (wethouder namens D66), als portefeuillehouder voor Financiën, bijgepraat over de keuzes die het college voorstelt. Een aantal voorgenomen keuzes tekenen zich al af, maar uiteindelijk is het aan de raad om de definitieve begroting vast te stellen. Onze fractie is er al intensief mee bezig net als de andere partijen, zowel van de coalitie als van de oppositie.

Om de situatie aan te geven waarin de gemeente Rheden zich bevindt, is het goed om het volgende te beseffen; als we nu geen bezuinigingsmaatregelen treffen zullen we in 2020, 2012, 2022 en 2023 respectievelijk 6,5; 5,6; 6,1 en 5,3 miljoen tekort hebben. Voor een goed begrip van deze cijfers: de begroting voor 2019 heeft een omvang van € 110 miljoen. Zonder ingrijpen zouden we aankoersen op een nabije toekomst waarin de gemeente de uitvoering van de wettelijke taken, de zorg, service en de ambities niet meer kan waarmaken.

Het college heeft daarom een pakket maatregelen voorgesteld die ook ons oorspronkelijke coalitieakkoord raken.

Onze ambities op het gebied van klimaatbeleid (de energietransitie) blijven overeind en die gaan we bereiken met een budget dat in omvang afneemt. Dit kan ook volgens onze eigen wethouder (ook portefeuillehouder voor duurzaamheid).
Het betreffen geen onomkeerbare maatregelen en maatregelen die initiatieven uit de samenleving niet (meer) mogelijk maken.

Het vervolgtraject (wat data):

  • op woensdag 2 oktober geeft het college een toelichting voor inwoners en organisaties over de keuzes en consequenties van de bezuinigingsmaatregel;
  • op maandag 21 en/of dinsdag 22 oktober (afhankelijk van de opkomst) zijn er voorbereidende raadsvergaderingen waar inwoners en organisaties kunnen inspreken
  • op dinsdag 12 november is de besluitvormende raadsvergadering over de begroting.

Erik Roumen,

Fractievoorzitter D66 Rheden