Steun ons en help Nederland vooruit

Terugblik D66 op raadsperiode 2010 – 2014

D66 maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 weer deel uit van de gemeenteraad. Met drie van 27 raadszetels zijn we één van de kleinere fracties in de raad. Maar wel een fractie met grote invloed. Voor het eerst maakt D66 in de gemeente Rheden deel uit van het college, hetgeen onze bijdrage aan het gemeentelijke beleid aanzienlijk vergroot heeft.

Als coalitiepartij is de invloed nu eenmaal groter dan als oppositiepartij.

In het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 leggen we in kort bestek verantwoording af over onze rol en bijdrage in de afgelopen raadsperiode. Omdat dat past bij D66 en omdat een terugblik ook een goede basis is voor de toekomst.

Waar D66 echt trots op is

Er is veel bereikt in de afgelopen raadsperiode. Traverse Dieren is een goed voorbeeld. In 2010 lag het project stil, was de relatie met de provincie tot een dieptepunt gedaald en leek Traverse Dieren verder weg dan ooit. Vier jaar later zijn de belangrijkste besluiten genomen en wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de uitvoering van het project.

Dankzij onze bijdrage zijn bovendien de volgende resultaten geboekt:

  • Een coalitieakkoord waarin veel programmapunten van D66 zijn verwerkt en de deelname aan het college waarin D66 een herkenbare en duidelijke rol vervuld heeft.

  • Een grotere rol en betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering gemeentelijk beleid (inrichting openbare ruimte, bomenlijst en gemeentelijk erfgoedbeleid).

  • De totstandkoming van een nieuwe Sociale Visie, waarin zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal staat.

  • De aanpassing van het ruimtelijk beleid: minder accent op meer woningen (aanscherping gemeentelijke woonvisie) en meer oog voor kwaliteit. Het erfgoedbeleid is gemoderniseerd en draagt bij aan de sociaal economische ontwikkeling van onze gemeente. Zeer lastige ruimtelijke dossiers, zoals Traverse Dieren, terrein zwembad Beekhuizen, Casa Intermezzo en Nimmer Dor zijn afgehandeld.

  • De keuze om ondanks de noodzakelijke bezuinigingen belangrijke gemeentelijke diensten als de servicebalies in Dieren en Velp, de logopedie op scholen, het gymvervoer en het openluchtbad in het dorp Rheden zoveel mogelijk te ontzien.

  • Een deugdelijk financieel beleid: een reductie van de gemeentelijke uitgaven. De gemeente geeft in 2013 structureel acht miljoen minder uit dan in 2010. De noodzakelijke bezuinigingen zijn evenwichtig verdeeld en de gemeentelijke lasten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Op initiatief van D66 zijn de duidelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke begrotingsdocumenten vergroot.

  • De typische D66-inbreng van de raadsfractie in de politieke debatten en discussies: weloverwogen, genuanceerd en oplossingsgericht.

Waar we niet tevreden over zijn

  • De discussie over de zondagsopenstelling heeft niet geleid tot verruiming van de winkeltijden. De discussie staat inmiddels opnieuw op de agenda en we hopen de winkelsluitingstijden alsnog te kunnen verruimen, wellicht zelfs voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

  • Het feit dat de plannen om extra goederentreinen door onze gemeente te laten rijden nog niet van tafel zijn. De plannen zijn mede door onze inzet wel in gunstige zin bijgesteld (minder goederentreinen), maar de IJssellijn is en blijft in onze visie niet geschikt voor goederenvervoer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018