Steun ons en help Nederland vooruit

Terugblik D66 op raadsperiode 2014-2018

Nicole Olland

Waar D66 trots op is!

D66 is actief en dat loont! – D66 heeft als grootste partij het voortouw mogen nemen in de coalitieonderhandelingen. In het coalitieakkoord zijn veel programmapunten verwerkt. We hebben veel bereikt in de afgelopen raadsperiode. Door deelname in het college heeft D66 een herkenbare en duidelijke rol kunnen vervullen. De typische D66-inbreng van onze wethouder en de raadsfractie in de politieke debatten en discussies is die van: weloverwogen, genuanceerd en oplossingsgericht.

Wat hebben we bereikt in de afgelopen periode?

  • Duurzaamheidsbeleid:  Er is een ambitieus duurzaamheidsbeleid gevolgd waarvan de aanstaande bouw van een modern, duurzaam zwembad een mooi voorbeeld is. D66 heeft het onderwerp Klimaatadaptatie op de agenda gezet. Een tastbaar voorbeeld hiervan is het Rivierklimaatpark waarin natuur, waterveiligheid, recreatie, landbouw en economische bedrijvigheid samenkomen.
  • Participatie: Ook heeft D66 het onderwerp Participatie op de kaart gezet en in de praktijk gebracht. Mooie voorbeelden waarin onze ondernemers en inwoners een grote rol hebben gespeeld zijn de structuurvisies voor bv. Rheden en Velp, het Masterplan Recreatie en Toerisme, Woonvisie, de Visie Wonen-Welzijn-Zorg en het Nieuwe Erfgoedbeleid.
  • Sociaal domein: De totstandkoming van een nieuwe Sociale Visie (Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein) waarbij het hokjes-denken is losgelaten en op een integrale manier maatwerk wordt geleverd heeft mede de decentralisatie van het Sociaal Domein tot succes gemaakt.
  • Infrastructuur: Misschien wel het meest zichtbaar en tastbaar is de Traverse Dieren. Door dit grote infrastructurele project in Dieren is er een betere doorstroming van verkeer, kun je in het stationsgebied beter je auto parkeren, kun je beter gebruik maken van het Intercitystation en worden Dieren-Noord en Dieren-Zuid straks weer met elkaar verbonden door een prachtig stationsplein. Dit is niet alleen goed voor Dieren, maar ook voor de regio daaromheen.
  • Bestuurlijk: Er wordt een deugdelijk en consistent financieel beleid gevoerd, ondanks de vele onzekerheden die de decentralisatie van het Sociaal Domein met zich mee heeft gebracht. Op initiatief van D66 zijn de duidelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke begrotingsdocumenten vergroot.
  • Lokale economie: D66 heeft Recreatie en Toerisme in onze prachtige gemeente samen met de ondernemers en terreineigenaren duidelijk op de kaart gezet! Denk hierbij aan de aanlegvoorziening in Dieren, het fietspad in de Havikerwaard en een beter afgestemde evenementenprogrammering door de verschillende aanbieders.

Ondanks deze mooie resultaten zijn we niet overal tevreden over. De komende raadsperiode willen wij benutten om de volgende punten verder aan te pakken:

  • D66 is ambitieus als het gaat om het participatiebeleid. Er is veel gebeurt, maar wat ons betreft niet genoeg;
  • D66 zou graag in de afgelopen periode stappen hebben gezet als het gaat om het realiseren windenergie binnen onze gemeentegrenzen;
  • D66 had graag grotere stappen gezet op het gebied van Circulaire Economie;
  • Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. D66 wil dit onderwerp in de komende periode nog prominenter agenderen!

Dankbare onderwerpen om in de volgende raadsperiode op te pakken.

Nicole Olland
Wethouder

Laatst gewijzigd op 22 november 2018