Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Door de nieuwe jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en is zij het aanspreekpunt voor alle vragen en problemen rondom de zorg en opvoeding. Voor ons staat een laagdrempelige toegang tot de jeugdzorg centraal. Het is belangrijk dat kinderen snel de juiste zorg
krijgen om verergering van problemen te voorkomen. Wij strijden voor een snelle toegang tot de jeugdhulp.
Administratieve handelingen dienen daarom tot het noodzakelijke beperkt te worden om snelle toegang niet in de weg te staan. Budgetten mogen geen reden zijn om hulp aan kinderen en jongeren te weigeren.
Jongerencoaches verrichten prachtig werk, waarbij jongeren gedurende langere tijd persoonlijke begeleiding kunnen krijgen. Jongerencoaches bouwen een vertrouwensband op met jongeren. Wij kiezen daarom voor continuïteit en zullen het werken met jongerencoaches voortzetten.
Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen hun ‘eigen (speel)ruimte’ hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.

 • Wij nemen het initiatief voor samenwerking om maatregelen te treffen die inzetten op het
  voorkomen van schooluitval, bijvoorbeeld door het vergroten van ouderbetrokkenheid. De
  straat- en jongerencoaches spelen hierbij een belangrijke rol;
 • Straatcoaches moeten terug komen in Velp-Zuid, Rheden en Dieren. Niet in plaats van
  jongerencoaches, maar naast jongerencoaches. Zij vervullen een preventieve rol en brengen
  de jongeren in een wijk in beeld. Ook kunnen zij jongeren motiveren om bijvoorbeeld een
  opleiding te volgen of af te ronden;
 • Jongerencoaches blijven behouden voor onze gemeente. Ook zij hebben een preventieve rol,
  zijn belangrijk bij het tegengaan van schooluitval en bevorderen het volgen of afronden van
  een opleiding;
 • Door samenwerking in de regio moet de jeugdwerkeloosheid worden teruggedrongen.

Lindenhout en WSG doen de algehele begeleiding van pleegouders. Startende pleegouders komen in een nieuwe en onbekende situatie en moeten allerlei praktische zaken regelen (zoals schoolkeuze, lidmaatschap van sportclubs, begeleiding door een remedial teacher en (naschoolse-) opvangmogelijkheden). Pleegouders willen en kunnen elkaar steunen, maar weten vaak niet wie de andere pleegouders zijn in onze gemeente. Een goed overzicht (uiteraard met toestemming van die pleegouders) kan helpen om contacten te leggen en elkaar te helpen.

 • De jeugdzorg moet een menselijk gezicht krijgen door het aanstellen van een centraal aanspreekpersoon voor betreffende jongeren en ouders;
 • D66 wil dat er meer pleegouders beschikbaar komen voor het tijdelijk opvangen van jongeren
  die niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen;
 • In overleg met betrokken zorgaanbieders wordt gekeken hoe de werving van nieuwe
  pleegouders opgepakt kan worden, zodat de gemeente Rheden de vraag naar pleegzorg voor
  hun jongeren/gezinnen binnen de eigen gemeente kan beantwoorden;
 • D66 wil dat de gemeente praktische zaken inzichtelijk maakt voor pleegouders, bijvoorbeeld
  door betere informatie te verschaffen over passende onderwijsplekken voor pleegkinderen;
 • Wij willen dat er per dorp een checklist wordt opgesteld om pleegouders te ondersteunen bij allerlei praktische zaken;
 • D66 wil dat de administratie van de pleegsituatie binnen de gemeente op orde is;
 • D66 wil dat de gemeente bijeenkomsten faciliteert waar pleegouders in de gemeente elkaar
  kunnen ontmoeten met de mogelijkheid tot het opzetten van een pleegzorgnetwerk (buddy-systeem), waarbij pleegouders elkaar ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018